San Benito, Fresno, Monterey, San Luis Obispo, Kings, Kern, and Santa Barbara Counties.